ADR

מדוע פתרון סכסוכים אלטרנטיבי יעיל בתחומי הקניין רוחני?

להבדיל מבתי משפט, להליך פתרון סכסוכים אלטרנטיבי (שמתקיים במשרדנו או במרכז ליישוב סכסוכי הקניין הרוחני, טכנולוגיה, אינטרנט ודיגיטל (תוכלו להקיש על הקישור ולהכיר את אנשי הצוות של המרכז)) יש מספר מאפיינים שיש להם משמעות רבה ההופכת את השימוש במרכז לכלי יעיל וחשוב לעסקים ומתדיינים בתחום.

נשמח להציגם בפניכם:

  • היכולת להכיר את הבורר או המגשר המסייע בתיק ואת מקצועיותו ונסיונו, לא תסולא בפז. אנשי הצוות של המרכז (כב' השופט בדימוס גדעון גינת ועוה"ד יורם ליכטנשטיין) עוסקים בתחומים אלו כבר עשרות שנים והם מהמובילים בתחום בעניין זה.
  • נייטרליות הבורר או המגשר: גם היא בעלת משמעות רבה עת על הבורר להכריע בתיק או המגשר שיציע פתרון אפשרי בו.
  • פרטיות וסודיות ההליך: להבדיל מתיקי בתי משפט שאינם סודיים, וניתן להגיע אליהם בדרכים שונות, כל ההליך המתרחש בפני המרכז ליישוב סכסוכים הינו סודי ופרטי. הישיבות נערכות שלא לעיני "כולי עלמא", הפרוטוקולים אינם מפורסמים והדיון מתבצע במישרין בין הצדדים להליך ללא אורחים נוספים.
  • ההליכים אינם פורמליים: כלומר, גם בבוררות ניתן לחייב את הבורר לפסוק לפי הדין המהותי אולם בבוררויות המתקיימות במרכז, ובוודאי שבגישורים, ההליכים אינם כפופים לסדרי הדין, והדבר מוזיל את ההליכים, מקל עליהם ומאפשר את מציאת הפתרון המתאים לצדדים או הכרעה בסכסוך בצורה היעילה ביותר.
  • ריכוז הסכסוכים בפורום אחד: ככל שבין הצדדים מספר סכסוכים, ובוודאי כאשר אותם סכסוכים יידונו בפני ערכאות שונות (למשל בסכסוכי קניין רוחני ופטנטים בינלאומיים), ריכוז ההליכים בפורום אחד מצמצם את העלויות המוטלות על שני הצדדים, כמו גם מוסיף בטחון בסופיות ההכרעה.
  • צמצום ההוצאות והעלויות: משמעותם של מאפיינים שונים אלו הינה אחת: היקף ההוצאות והעלויות יהיה נמוך ככל האפשר לעומת מרבית הפתרונות המשפטיים האחרים. יעילות ההליך תקל עם כל הצדדים לו.
  • יעילות הדיון: ההכרעות או ההסדרים במרכז מושגים במהירות וביעילות רבה יותר מאשר יקרה הדבר עת ישמע התיק בערכאות משך מספר שנים. כאשר המתדיינים הם צדדים מסחריים, צמצום הזמן הבטל והתמקדות בתחומים העסקיים, יש בו יתרון רב לכל הנוגעים בדבר.
  • סופיות הדיון: מטבע הדברים, ערעורים על הכרעות בורר או הסכמי גישור אינם נשמעים, או לפחות הם מוגבלים במידה רבה מאוד. הדבר מצמצם הן את העלויות והן את המשכות ההליכים, תוך התמקדות בתחומים שאינם מסחריים.

 

המסקנה של כל האמור מעלה ברורה – ככל שהתגלע ביניכם לבין גוף עסקי או שותף אחר סכסוך כלשהו, בין אם כבר הגיע לערכאות וטבין אם לאו, העזרות במרכז ליישוב סכסוכי קניין רוחני, טכנולוגיה, אינטרנט ודיגיטל תהיה פתרון יעיל וטוב לכל הנוגעים בדבר.

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בדוא"ל yoram@y-law.co.il או בטלפון 03-6133333.