יורם ליכטנשטיין
יורם ליכטנשטיין 21.02.2012
יורם ליכטנשטיין

תנאי שימוש באתר Y-LAW

תנאי השימוש ואזהרה לשימוש באתר של עו"ד יורם ליכטנשטיין

ברוכים הבאים. באתר שלנו תוכלו למצוא חומר רב אודות משפט האינטרנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר ותחומים מגוונים של קניין רוחני, אפליקציות, משחקי מחשב ועוד.

מטרת השימוש באתר – האמור אינו יעוץ מחייב, אינו מותאם למצבכם ואין להסתמך עליו

מטרת הצגת התכנים הינה מתן אפשרות לכם להשכיל בהבנת הסוגיות המשפטיות ולהרחיב את אופקיכם מבלי להוות ייעוץ משפטי מחייב. האתר אינו מתיימר להשיב לסוגיה ספציפית המטרידה אתכם, ועל אף הכתוב בו יתכן שהתכנים לא יתאימו למקרה הספציפי שלכם מטעמים שונים.

שימו לב שהאמור באתר הינו כללי, בהחלט יתכנו חריגים והסתייגויות המצויים בחוק אך בשל מגבלות המקום והטקרסט לא פורטו במאמרים וכן כי תמיד ישנן עובדות ספציפיות בענייניכם שיתכן שתובלנה למסקנה אחרת לעומת הכתוב בטקסט.

לכל מקרה קיימות נסיבות עובדתיות המשפיעות עליו, ולכן הסתמכות על התוכן באתר לפתרון מצב ספציפי עלולה לגרום לכם לנזק ולא לתועלת. יש להמנע מכך.

עם זאת, כל עיון ושימוש בתכנים שבאתר כפוף לתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלו הינם הסכם מחייב

בעצם הגלישה באתר אתם מכירים בכך שתנאים אלו יוצרים הסכם משפטי מחייב ביניכם לבין האתר ומפעילו, עו"ד יורם ליכטנשטיין (שניהם יחד ולחוד, לפי העניין, להלן ("האתר")).

אנא קראו תנאים אלו בקפידה, שכן הם מחייבים אתכם. אם אינכם מסכימים להם, אנא עיזבו את האתר כעת ואל תעשו בו כל שימוש.

שימו לב – השימוש באתר וקריאת תכניו אינם מחוייבים בתשלום כלשהו, ובהתאם אחריות האתר מוגבלת במפורש, כמפורט מטה.

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ משפטי כלשהו והם נועדו ליתן סקירה כללית של התחום. אין בהם משום מתן תשובה ספציפית והאתר אינו מתחייב כי יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי.

בכל מקרה כזה עליכם לפנות לעורך דין מומחה לייעוץ מסודר ואין באתר ובתכניו כדי להחליף ייעוץ זה.

קישורים באתר

באתר תמצאו קישורים לאתרים ולמקורות שונים באינטרנט. אתרים אלו אליהם מפנה האתר אינם מתפרסמים על ידי האתר או מי מטעמו ואנו איננו אחראים להם ולתכניהם.

עצם הקישור אליהם אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי.

מדור הקישורים באתר נערך על פי שיקול דעתו האישי של עו"ד ליכטנשטיין בלבד. סדר האתרים המופיעים בו אינו מעיד דבר על אתרים אלו.

יתכן שקישורים כאלו ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו לאתר אליו התכוון האתר להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.

האתר רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של עו"ד ליכטנשטיין.

המאמרים באתר

באתר תמצאו מאמרים וידיעות בנושאי משפט, אינטרנט וקניין רוחני מגוונים.

המאמרים מבטאים אך ורק את דעת עו"ד ליכטנשטיין ואינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית ומומלץ בכל מקרה להתייעץ תמיד עם עורך דין מומחה העוסק בתחום.

המאמרים אינם מתעדכנים לאחר פרסומם, וגם במידה ויתעדכן מאמר כזה או אחר, אין בכך משום התחייבות לעשות כן. כל מאמר נכון למועד כתיבתו בלבד, ואף הוא מהווה סקירה כללית ולא המלצה ספציפית, אף אם משתמע ממנו אחרת.

האתר רשאי בכל עת להוסיף מאמרים לאתר ו/או למחוק מהאתר מאמרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

קוקיות

האתר עשוי להפעיל קוקיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, להפוך אותו לנוח יותר עבורכם או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. השימוש בהן הוא למטרות סטטיסטיות בלבד.

בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לקוקיות.

רשימת דיוור – News Letter

האתר מפעיל שירות עדכון של קוראיו באמצעות רשימת דיוור מקוונת. שירות זה נשלח אך ורק למי שפנה וביקש את הרשמתו לרשימת מקבלי הדיוור והאתר יכבד כל בקשת הסרה מהרשימה. אם נפלה שגגה, וקיבלתם דיוור מהאתר מבלי שנרשמתם או בקשתכם להסרה לא בוצעה, אנא עדכנו אותנו ונפעל לתיקון התקלה לאלתר.

כתובות הדואר שימסרו לאתר לא ימסרו על ידו לאחרים, אלא ישמשו את האתר ואת משרד עו"ד יורם ליכטנשטיין בלבד למשלוח דברי דואר הקשורים לתחום עיסוקו של האתר ולפעילות משרד עורכי דין יורם ליכטנשטיין בלבד.

אין בהרשמתכם לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שמכם מרשימת המקבלים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תגובות באתר

האתר כולל אפשרויות להעלות אליו תכנים ו/או תגובות משלכם. הינכם נדרשים שלא להעלות לאתר דבר כלשהו שיהווה הפרת חוק ו/או עלול לגרום נזק לעו"ד ליכטנשטיין ו/או לכל צד שלישי אחר.

אנו שומרים על הזכות למחוק בכל רגע ו/או לערוך, הכל לפי שיקול דעתנו ובלא הודעה על כך, כל תוכן גולשים שמועלה לאתר, כמו כן לחסום כל משתמש ו/או לנקוט כל פעולת עריכה אחרת ולא תהיה לכם כל טענה עקב פעולה שכזו.

עם זאת, אנו איננו נוטלים על עצמנו חובה כלשהי לפעול כאמור.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אחד מכם.

אתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לכם, לאתר, לעו"ד ליכטנשטיין, למי מטעמו, למי מטעמכם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם או לשימוש אחרים באתר והינכם נדרשים שלא לפעול באתר אלא לפי החוק.

בנוסף על כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או עו"ד יורם ליכטנשטיין ו/או מי מטעמם הקשורות למאמרים, למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.

בכל מקרה לא יהיו האתר ו/או עו"ד ליכטנשטיין ו/או מי מטעמם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. עליכם החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיכם, והאתר אינו לוקח על עצמו כל אחריות ביחס לתכנים שבו.

כאמור מעלה, אין להסתמך על כל מידע או מאמר באתר כאילו היו עצה משפטית. חובה עליכם להתייעץ עם עורך-דין מומחה לפני כל טיפול בבעיה משפטית ספציפית. האתר ועו"ד ליכטנשטיין ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

האתר אינו מתחייב שפעולתו תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות.

האתר ועו"ד ליכטנשטיין לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר/או של עו"ד ליכטנשטיין.

זכויות קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות במאמרים, בעיצוב האתר, בלוגו המשרד ובכל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא באתר ובכל תוכן הכלול בו – הינן של עו"ד ליכטנשטיין בלבד.

חל איסור על העתקה, הפצה, העמדה לרשות הציבור, הצגה בפומבי, תרגום או כל שימוש אחר במי מתכני האתר, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של עו"ד ליכטנשטיין בכתב ומראש ובכפוף לה.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי באתרים אחרים.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר ("קישור עמוק"), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד המתאים באתר, שכתובתו של העמוד הרלוונטי תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בדפדפן של המשתמש או בכל תוכנה בה נעשה שימוש לצורך צפייה באתר, ובכפוף למתן קרדיט לעו"ד יורם ליכטנשטיין כמחבר התכנים יחד עם קישור לאתר זה.

שינויים באתר

האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את רישום לרשימת הדיוור, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.

הוראות אלו מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי תנאי שימוש אלה ואינן גורעות מהם.

האתר אינו מתחייב להודיע בדרך כלשהי על כל שינוי שיעשה בו ובתכניו ולא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר עקב ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

האתר רשאי לחדול מפעילות בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי האתר ונציגיו

הנכם מתחייבים לשפות את האתר, את עו"ד יורם ליכטנשטיין, את משרדו, עובדיו או מי מטעם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אלה או עקב כל נזק שתגרמו לאתר.

שינוי תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו ניתנים לשינוי מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

התיישנות

הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת שלכם ושל האתר לקיצור תקופת ההתיישנות בגין כל עילה הקשורה באתר לשנתיים ימים בלבד ממועד היווצרה.

דין וסמכות שיפוט

מוסכם באופן מפורש, כי על תנאים אלה, על כל שימוש באתר ועל כל דבר הנובע מהם, לרבות כל הסתמכות עליהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה ביניכם לבין האתר ו/או עו"ד ליכטנשטיים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ועל כל דבר הנובע מהם, לרבות כל הסתמכות עליהם או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל, בלבד.

שונות

תנאים אלו כוללים את כל המוסכם בין המשתמשים לבין האתר, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאים אלו במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא ישב הדבר כויתור על זכות מצד האתר.

באתר זה תמצאו מאמרים וחדשות, הסברים וכתבות, שמטרתם לעזור לכם להכיר תחום משפטי חדשני ומעניין בהקשר הכולל שלו – דיני האינטרנט ודיני הקניין הרוחני.

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטיםליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

03-6133333
This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)