libel in tavern

אחריות מנהל קבוצת פייסבוק ללשון הרע שנאמרה בקבוצה

מנהל קבוצת פייסבוק פתוחה עשוי להיות אחראי להוצאת דיבה שנאמרה בקבוצה שלו בידי אחרים

 

בנושא זה ניתן ב-24.5.21 פסק דין מעניין של השופט אביים ברקאי.

המדובר בפרשה בה נפתחו שתי קבוצות פייסבוק שמטרתן העיקרית היתה ביקורת ותקיפה של פונדק דרכים (לא אנקוב בפרטים על מנת שלא לפגוע במי מהצדדים) בידי חיילים ששירתו בסביבה ותושבי המקום.

פסק הדין מורכב מאמירות ונתבעים רבים (21 נתבעים), אולם אתמקד באחד מהם, והוא הנתבע הראשון – זה אשר הקים את שתי הקבוצות.

הנתבע 1 יזם את פתיחת הקבוצה והזמין אחרים להצטרף אליה שכן בעלי הפונדק הם "קמצנים" ו"מתאכזרים לחיילים". בית המשפט קבע כי דבריו שלו לא היוו לשון הרע ולא הוצאת דיבה שכן הם היו ביקורת לגיטימית על ההתנהלות בפונדק.

יתר ההתייחסות אליו בוחנת האם תוטל על מנהל הקבוצה אחריות להוצאת דיבה בשל דברים פוגעים שאמרו אחרים – אחריות שהינה חריג בתביעות לשון הרע.

עצם פתיחת הקבוצה, גם אם מטרתה דברי ביקורת על עסק כזה או, כך קובע בית המשפט, אינו מטיל על מנהל הקבוצה אחריות לדברים שנאמרו בידי אחרים.

עם זאת, דווקא התנהלותו השוטפת, כמנהל קבוצה, הטילה על הנתבע את האחריות בתיק זה, ואסביר.

בית המשפט בוחן תחילה את תחולת סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע, המטיל אחריות על עורך אמצעי תקשורת וקובע ש"עמוד" פייסבוק (כך הגדיר פסק הדין) אינו אמצעי תקשורת. גם אם מדובר באנלוגיה, הרי זה אינו אמצעי חדשותי כלשהו. על כן בנסיבות, מנהל הקבוצה אינו אחראי מכוח סעיף זה.

עם זאת, כשהקים את הקבוצה והזמין אחרים להצטרף אליה, היה עליו לשוות לנגד עיניו את אופי הפרסומים בקבוצה. בפרסומיו, הוא הזמין את כל מי ששונא את אותו בית עסק להצטרף לקבוצה. בלשון בית המשפט, היה לו ברור שלא יתפרסמו בקבוצה רק מתכונים וביקורות ספרים…

דומה הדבר למי שהציב דבר מה מסוכן בציבור, ונמנע מלבדוק אותו באופן שוטף ולמנוע גרימת נזק לאחרים.

במצב דברים כזה, מוטלת עליו אחריות מוגברת להקפיד הקפדה יתרה על הביטויים בקבוצה. היה ונתקל בפרסומים פוגעניים מעת לעת ומוחק אותם במהירות, היה עומד בחובה המוטלת עליו, כנראה.

אולם, ההיקף הנרחב של הפרסומים והפוגעניות שלהם, יחד עם חובת האחריות המוגברת שהוטלה עליו בשל התנהגותו, הובילה לקביעת אחריותו המשפטית גם ביחס לפרסומים שפרסמו חברי הקבוצה, ולא הוא.

 

תוכלו לקרוא עוד על משפט ורשתות חברתיות בקישור.

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-19.1.2022.